Tính đàn hồi của động mạch

Các tác giả cũng đã xác nhận rằng tuổi tăng lên sẽ tăng nhanh dẫn truyền sóng mạch theo các động mạch cùng với lứa tuổi, được thấy rõ ở mức độ cao trên đoạn: động mạch cảnh – động mạch bẹn (Vcf), và ở tuổi 60 chỉ số này bắt đầu trội hẳn tốc độ dẫn truyền sóng mạch trên đoạn: động mạch cảnh – động mạch quay (Vcr).
Sức cản chung do đàn hồi của hệ thống động mạch tăng theo tuổi. Rõ ràng nhờ tính đàn hồi của động mạch chủ và các động mạch, phần động năng đáng kể trong thì tâm thu được biến thành thế năng giúp các thành mạch căng ra, tạo khả năng chuyển dòng máu ngắt quãng thành liên tục. Như vậy tính chất đàn hồi cần đủ của các mạch cho phép phân phối năng lượng được giải phóng bởi tim ở tất cả các thời kỳ hoạt động của nó, do đó những điều kiện thuận lợi nhất sẽ được tạo ra cho tim làm việc. Nhưng những điều kiện này thực sự thay đổi theo tuổi. Hàng đầu và ở mức độ cao, các động mạch lớn của vòng tuần hoàn lớn bị thay đổi, đặc biệt là động mạch chủ; chỉ ở lứa tuổi già, tính đàn hồi của động mạch phổi, các trục lớn của nó bị giảm. Như đã trình bày ở trên đây, do hậu quả mất tính đàn hối các trục động mạch lớn nên phần lớn năng lượng do tim sản ra dùng để vượt sức cản dòng máu, tăng áp lực trong động mạch chủ. Nói cách khác, hoạt động của tim trở nên ít tiết kiệm, khi tuổi tăng lên. Các tác giả đã đưa ra những yếu tố sau đây để xác nhận cho những điều kiện nói trên. Ở những người có tuổi và người già so với người trẻ thấy tiêu phí năng lượng bởi thất trái. Đối với nhóm người lứa tuổi 20-40 chỉ số nói trên vào khoảng, còn đối với tuổi 70, lứa tuổi 100. Ta thấy rằng tăng tiêu phí năng lượng bởi thất trái hoàn thành công của tim hiệu suất cao nhất – vượt sức cản của hệ thống mạch máu.
Sức cản chung thuộc mạch máu ngoại biên ở người cũng như động vật tăng lên theo tuổi. Vả lại những biến đổi này liên quan không chỉ với những biến đổi chức năng mà cả với những biến đổi thực thể do xơ hoá, do giảm khẩu kính của các động mạch nhỏ ngoại biên. Như vậy, việc giảm không ngừng khẩu kinh của các động mạch nhỏ ngoại biên, một mặt sẽ giảm cung cấp máu, và mặt khác gây ra tăng sức cản mạch ngoại biên. Cần lưu ý rằng, ngoài những biến đổi đơn thuần của sức cản chung mạch ngoại biên, sự khu trú các thay đổi khác nhau của trương lực theo vùng bị che lấp đâu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *