Thể tích lưu thông

Biến đổi chức năng thông khí phổi trên người Việt Nam qua các lứa tuổi
Thể tích lưu thông
Số liệu nghiên cứu thu được về chức năng thông khí phổi ở thời kỳ sau khi sinh được thể hiện trên bảng 30. Đó là những biến đổi thể tích lưu thông ở trạng thái nghỉ ngơi từ 4,5 tuổi cho đến già. Nếu thể hiện bằng đồ thị sẽ cho ta hình ảnh các thời kỳ cơ bản: thời kỳ tăng biên độ (theo phế dung đồ) và thời kỳ ổn định biên độ thể tích lưu thông.
Ở thời kỳ thứ nhất – từ 4,5 tuổi đến trưởng thành sinh dục. Thể tích lưu thông ở nam và nữ không khác nhau ; ở tuổi 4,5 thể tích lưu thông ở nam là 0,172 lít (l) và 0,163l ở nữ; tiếp sau đó hiện tượng tăng thể tích lưu thông không đồng đều. Từ 9 tuổi đến 13 tuổi thể tích lưu thông của nữ đạt đến 0,294l rồi sau đó đi vào thời kỳ ổn định. Ở nam giới thể tích lưu thông cũng tăng lên có tính quy luật nhưng chỉ đến 16 tuổi mới đạt được 0,352l và tiếp theo chuyển sang thời kỳ thứ 2.
Tần số thở 
Bảng 31 cho ta thấy biến đổi tần số thở ở trạng thái nghỉ ngơi từ 4,5 tuổi đến già. Từ 4,5 đến 6,5 tuổi tần số thở ở nữ và nam tương đối giống nhau, trung bình bằng 24 lần/phút. Sự khác biệt về tần số thở của nữ và nam bắt đầu biểu hiện từ 8,5 tuổi. Tiếp theo TST của nữ luôn luôn cao hơn nam. Từ 8 đến 25 tuổi tần số thở nhanh chóng giảm theo tuổi nhưng mức giảm hàng năm có khác nhau. Lúc 10 tuổi TST ở nam là 19 lần/phút, còn ở nữ là 21 lần/phút. Ở tuổi 15 tần số thở ở nam là 18 lần/phút, còn ở nữ là 19 lần/phút. Từ tuổi 20 ở nam là 17 lần/phút. Đến tuổi 25 tương ứng là 16 lần/phút và 17 lần/phút. Từ 30 đến 70 tuổi tần số thở tương đối ổn định, trung bình bằng 15-16 lần/phút ở nam và 16-17 lần/phút ở nữ.
Thể tích phút – Thông khí phút (Lít/phút – L/P)
Trên bảng 32 cho thấy những diễn biến của thể tích phút ở trạng thái nghỉ ngơi theo lứa tuổi – từ 4,5 tuổi đến già. thể tích phút là tích thể tích lưu thông nhân với tần số thở, nên dễ hiểu rằng biến động của thể tích phút cũng diễn ra các thời kỳ như biến động thể tích lưu thông và tần số thở. Ở tuổi 4,5, theo số liệu của chúng tôi thể tích phút bằng 3,73l/p đối với nữ, còn đối với nam là 4,06l/p. Thể tích phút tăng từ từ theo tuổi, hằng năm trung bình tăng 0,25l/p đối với nữ và 0,18l/p đối với nam.
Ở thời kỳ thứ nhất thể tích phút ở nam và nữ hầu như bằng nhau và tăng dần hàng năm. Thể tích phút ở nữ kết thúc tăng vào tuổi 12 và sau đó đi vào ổn định. Còn thể tích phút ở nam tiếp tục tăng đến 13 tuổi rồi sau đó cũng đi vào ổn định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *